Procedura dopisania małżonka do działki.

Prawo do działki w ROD może mieć jeden małżonek albo oboje łącznie (art.27 ust.2 Ustawy o ROD). Mimo że w ROD występują obie sytuacje, dużo lepszym rozwiązaniem jest, gdy małżonkowie posiadają wspólne prawo do działki. Ma to szczególne znaczenie w przypadku śmierci działkowca. Współmałżonek, który ma tytuł prawny do działki łącznie ze swoim współmałżonkiem nie […]

Konkubenci a działka

Porady prawne. Konkubencie! Konkubino! – czyli związek partnerski w ROD. Coraz częściej w Polsce spotyka się osoby żyjące na tzw. kocią łapę czyli w związku partnerskim. Osoby takie z różnych względów nie chcą bądź nie mogą sformalizować swojego związku w formie małżeństwa. Obowiązujące przepisy polskiego prawa, w tym również ustawy z 13 grudnia 2013 r. […]

Czy zarząd ROD może umarzać zobowiązania z tytułu opłaty ogrodowej ?

W związku z licznymi pytaniami działkowiczów czy mogą być zwolnieni z opłaty za śmieci, gdyż jak twierdzą nie korzystają ze śmietnika Zarząd onformuje: obowiązek uczestniczenia działkowca w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę poprzez uiszczanie opłat ogrodowych wynika z art. 33 ustawy o ROD. Tę kwotę reguluje również & 144 Statutu […]