Klauzula informacyjna – RODO

Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz.
Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016r.) informujemy, że:
1.1/ Administratorem Państwa danych osobowych jest: Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy „Semafor” w Olsztynie ul. Krasickiego B/N, tel.: 506 426 788 email: semafor.olsztyn@wp.pl
2.2/ Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w/w rozporządzenia – w celu dopełnienie obowiązków określonych w przepisach związkowych gwarantujących konieczność zapewnienia realizacji praw i
obowiązków wynikających z umowy dzierżawy działkowej lub stosunku członkostwa w PZD.
3.3/ Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, a konsekwencją nie podania danych będzie odmowa zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki/zawarcia umowy dzierżawy/nadania członkostwa.
4.4/ Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia wygaśnięcia prawa do działki z wyłączeniem imienia, nazwiska, numeru działki, które przetwarza się bezterminowo.
5.5/ Dane mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie odrębnych przepisów.
6.6/ Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
7.7/ Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
8.8/ Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.