Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” informujemy, że:


1) Administratorem danych osobowych jest: Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy „Semafor” w Olsztynie przy ul. Krasickiego B/N, tel. 506 426 788 email: semafor.olsztyn@wp.pl
2) Przetwarzanie danych za pomocną monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zabezpieczenia infrastruktury ogrodowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ROD, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. fe RODO i obejmuje plac przy budynku administracyjnym, bramy ogrodowe, parkingi ogrodowe oraz aleje ogrodowe i plac rekreacyjny.
3) Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.
4) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni.
7) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
    następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  • do ograniczenia przetwarzania danych;
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych w sposób wskazany powyżej.

8) Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
9) Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie ROD. Na terenie ROD znajdują się oznaczenia wskazującego, że obiekt jest monitorowany.