Czy zarząd ROD może umarzać zobowiązania z tytułu opłaty ogrodowej ?

W związku z licznymi pytaniami działkowiczów czy mogą być zwolnieni z opłaty za śmieci, gdyż jak twierdzą nie korzystają ze śmietnika Zarząd onformuje:

obowiązek uczestniczenia działkowca w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę poprzez uiszczanie opłat ogrodowych wynika z art. 33 ustawy o ROD. Tę kwotę reguluje również & 144 Statutu PZD. Dodatkowo członek PZD zgodnie z art. 143 Statutu PZD obowiązany jest uiszczać składkę członkowską. Wysokość wskazanych opłat uchwalają uprawnione organy PZD wskazując termin ich zapłaty.

Zarząd ogrodu zgodnie z & 72 ust.20 Statutu PZD jest zobligowany do pobierania składki członkowskiej, opłaty ogrodowej oraz innych należności. Innymi słowy ,Zarząd egzekwuje realizację przytoczonego obowiązku wynikającego ze wskazanych przepisów PZD.

Obowiązujące przepisy Statutu PZD i innych regulacji wewnątrzzwiązkowych nie przewidują możliwości umarzania opłat, do wnoszenia których zobowiązany jest każdy działkowiec oraz członek PZD zarówno przez zarząd ROD, jak i przez każdy inny organ Związku.