Procedura dopisania małżonka do działki.

Prawo do działki w ROD może mieć jeden małżonek albo oboje łącznie (art.27 ust.2 Ustawy o ROD). Mimo że w ROD występują obie sytuacje, dużo lepszym rozwiązaniem jest, gdy małżonkowie posiadają wspólne prawo do działki. Ma to szczególne znaczenie w przypadku śmierci działkowca. Współmałżonek, który ma tytuł prawny do działki łącznie ze swoim współmałżonkiem nie musi w terminie 6 miesięcy od dnia jego śmierci składać oświadczenia woli o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z tego prawa – pod rygorem wygaśnięcia prawa do działki.

W celu uzyskania wspólnego prawa do działki małżonkowie, którzy jeszcze nie posiadają takiego prawa powinni podpisać z Zarządem ROD umowę dzierżawy albo umowę przeniesienia prawa do działki, podlegającą zatwierdzeniu przez Zarząd ROD. Jeżeli umowę przeniesienia prawa do działki albo umowę dzierżawy podpisze jeden współmałżonek, to tylko on stanie się właścicielem nasadzeń i naniesień znajdujących się na działce ogrodowej. Nie wyklucza to jednak możliwości, aby do działki w ROD w późniejszym czasie dopisał się drugi współmałżonek . W tym celu (aby uzyskać prawo do działki) drugi współmałżonek musi złożyć do Zarządu ROD wniosek o zawarcie z nim umowy dzierżawy działkowej, która podlega rozpatrzeniu przez Zarząd ROD i stanowi podstawę zawarcia lub odmowy zawarcia ze współmałżonkiem umowy dzierżawy działkowej.

Samo jednak złożenie przez małżonka nie posiadającego prawa do działki, wniosku o zawarcie umowy dzierżawy działkowej w stosunku do działki współmałżonka nie będzie rodziło skutków prawnych. Konieczne jest podpisanie przez małżonka działkowca z Zarządem ROD umowy dzierżawy działkowej. Dopiero ona będzie stanowiła podstawę uzyskania prawa do działki. Będzie również dowodem, że współmałżonek posiada prawo do działki w ROD łącznie ze swoim współmałżonkiem. Podpisanie umowy powinna poprzedzać uchwała Zarządu ROD wyrażająca zgodę na zawarcie umowy dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem.

Na stronie www.pzd.pl dostępne są: 1. wzór wniosku o zawarcie umowy dzierżawy działkowej, 2. wzór umowy dzierżawy działkowej, 3. wzór uchwały Zarządu ROD w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działkowej.

Zgodnie z wzorami dokumentów, współmałżonek składający wniosek o zawarcie umowy dzierżawy działkowej w zakresie działki swojego współmałżonka, musi wykazać, że zw współmałżonkiem- działkowcem łączy go stosunek małżeństwa np. poprzez okazanie aktu małżeństwa oraz (aby nie było wątpliwości i sporu co do własności majątku ogrodowego) musi przedstawić pisemną zgodę współmałżonka na dopisanie do działki. Zgoda ta nie jest wymagana, gdy wniosek o zawarcie umowy dzierżawy działkowej zostanie podpisany przez oboje małżonków.