Energia

Regulamin korzystania z energii elektrycznej w Olsztynie

Zgodnie z regulaminem, prace związane z przyłączeniem działki do sieci elektrycznej ogrodu oraz przy instalacji wewnątrz altan
może wykonywać osoba posiadająca uprawnienia elektryczne. Od działkowca zależy, czy powierzy tą pracę elektrykowi ogrodu, czy
innej osobie. Zarząd ogrodu zastrzega sobie prawo dopuszczenia do tych prac po okazaniu aktualnych uprawnień wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

WYTYCZNE DO REMONTU LUB BUDOWY SIECI ENERGETYCZNYCH.

Zgodnie z jej zapisami, sieć elektryczna:

1. Podłączenie do sieci energetycznej może nastąpić po uprzednim otrzymaniu zgody od Zarządu ROD.

2. Koszt podłączenia to kwota 400,00 zł. + opłata inwestycyjna 200,00 zł.

3. Budowana będzie pod ziemią.

4. Liczniki energii elektrycznej dla poszczególnych działek będą umieszczone w skrzynkach przy głównych alejach, w pobliżu alejek bocznych, wraz z bezpiecznikami energii elektrycznej mierzącym zużycie prądu w alejce.

5. Podłączenie działki będzie dokonywane kablem podziemnym i należy do działkowca.

6. Podłączenia do skrzynki elektrycznej może wykonać wyłącznie elektryk ogrodu.

7. Odczyt liczników energii elektrycznej oraz ich plombowanie będą dokonywane przez upoważnione przez Zarząd Ogrodu osoby, co nie
wyklucza obecności działkowców.

8. Odczyt liczników dokonywany będzie po zakończeniu sezony i podany do ogólnej wiadomości na tablicach ogłoszeń wraz z kwotą do zapłaty.

Termin dokonania zapłaty to 30 Listopad każdego roku.