Stanowisko ROD „Semafor”

  Stanowisko Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 Ogrodu Działkowego „Semafor” w Olsztynie
         z dnia 10 grudnia 2023 roku

Zarząd i Komisja Rewizyjna Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Semafor” w Olsztynie reprezentujący 401 rodzin działkowych użytkujący działki w naszym ogrodzie przedstawiają stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy. Rozporządzenie zostało przygotowane w związku z uchwaloną w dniu 7 lipca 2023 roku przez Sejm RP ustawą o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Najważniejszy cel znowelizowanej ustawy to zmiany w przepisach dotyczących procedury, które przyspieszą czas sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania gmin, które będą opracowywane na podstawie planu ogólnego gminy. Szczegółowo przeanalizowaliśmy ten projekt i jesteśmy zaniepokojeni tymi zapisami, bowiem tylko w charakterystykach 2 stref planistycznych z 13 umieszczono ogrody działkowe, to jest w strefie o symbolu SJ – strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz w strefie o symboli SN – strefa zieleni i rekreacji. W pozostałych 11 strefach brak jest zapisów dotyczących terenów ogrodów działkowych.
Z takimi zapisami się nie zgadzamy gdyż jest to jawne tworzenie podstaw do likwidacji istniejących ogrodów działkowych pod budownictwo komercyjne. Takie potraktowanie ogrodów działkowych w rozporządzeniu przeczy zapisom art. 6 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku gdzie zapisano, ze organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego tworzą warunki dla rozwoju ROD. Rozporządzenie takich warunków dla ogrodów działkowych nie stwarza.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zmian w w/w rozporządzeniu poprzez zapisanie we wszystkich 13 strefach planistycznych funkcji ZD – zieleń działkowa.
Nasze obawy są uzasadnione tym bardziej, że teren naszego ogrodu przy braku zapisów w 11 strefach ogrodów działkowych nie zostanie uwzględniony, jako ZD – zieleń działkowa w przygotowanym zgodnie z rozporządzeniem planie ogólnym gminy.
Informujemy Pana Ministra, że popieramy działania Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Olsztynie dotyczące zapisania we wszystkich 13 strefach planistycznych zieleni działkowej, bowiem to zabezpieczy prawne funkcjonowanie ogrodów działkowych oraz zapewni rodzinom działkowym spokój w korzystaniu z działek.

Niniejsze stanowisko przesyłamy drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu ROD „ Semafor” – Stanisław Maciej Pernak
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ROD „Semafor” – Mieczysław Niewiero