Informacja dla działkowców dot. zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe tzw. „szamb”.

Ze względu na planowane w roku 2024 kontrole umów na odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych przeprowadzonych przez samorządy, Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurskie PZD w Olsztynie informuję o obowiązkach właścicieli działek posiadających na terenie swojego ogrodu takie zbiorniki :

I.    Budowa szamba.

  1. zgodnie z art.29 ust.1 pkt6 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane , budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o poj. do 10 m3 może odbywać się na podstawie zgłoszenia właściwemu organowi administracji. Budowę takiego zbiornika należy zgłosić również do Zarządu ROD, załączając rysunek uwzględniający jego usytuowanie względem  granic działki zgodnie z obowiązującymi przepisami, w miejscu zapewniającym swobodny dostęp wozu asenizacyjnego.

II.   Warunki techniczne.

 1. odległości  jakie należy zachować  przy budowie:                                                                                                                                                                                                             – 5 m od okien i drzwi zewnętrznych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,                                                                                                                                             –  2m od granicy działki sąsiada oraz drogi oraz alei ogrodowej,                                                                                                                                                                                –  15 m od studni.

 szambo powinno mieć dno i ściany nieprzepuszczalne (zbiornik z tworzywa), szczelnie przykryte pokrywą wyprowadzone co najmniej 0,5 m nad poziom             terenu

 III. Warunki użytkowania.

W związku z powyższym jesteście Państwo zobowiązani zawrzeć umowę pisemną  na odbiór nieczystości ciekłych. (Remondis, KOMA).   W tej sytuacji                  konieczne jest zachowanie faktur potwierdzających wywozu nieczystości ciekłych. Brak wykonania ww. obowiązków stanowi wykroczenie i zgodnie z art.10        ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku jest zagrożone karą grzywny(do 5 000,00 zł). Ponadto brak zastosowani się do przepisów powszechnych              może stanowić podstawę wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej zgodnie z art. 36 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o ogrodach                        działkowych.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości  należy zwracać się z zapytaniem  do Zarządu  ROD” Semafor” w Olsztynie.

 

 


I.