Czy działkowiec musi partycypować w kosztach budowy infrastruktury ogrodowej, z której nie chce korzystać ?

Jednym z podstawowych obowiązków działkowca jest uiszczenie na rzecz ROD opłat ogrodowych. Wśród tych opłat możemy wyróżnić opłaty związane z bieżącą działalnością ogrodu m.in . opłaty za wodę, energię elektryczną oraz śmieci, jak również opłaty mające na celu poprawę funkcjonowania ogrodu, czyli „wydatki na inwestycję, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej” (art.33 ust.1 i 2 ustawy o ROD). Podstawą uiszczenia ww. opłat jest uchwała WZ ROD, która powinna określać wysokość opłat ogrodowych, sposób ich uiszczenia (np. od działki, od powierzchni działki) oraz term ich uiszczenia (nie później niż do 30 czerwca danego roku). Jeżeli chodzi o opłatę ogrodową w części związanej z wydatkami na inwestycję i remonty infrastruktury ogrodowej, to szczegółowe zasady jej ustalania zostały określone w uchwale KR PZD nr. 14/III/2015 z dnia 1.10.2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w ROD w PZD. Zgodnie z ww. uchwałą, uchwała WZ ROD w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego powinna zostać podjęta jako osobna uchwała i zostać poprzedzona stosownym wnioskiem Zarządu ROD obejmującym dane, w tym finansowe dotyczące inwestycji.

WZ ROD uwzględniając wniosek Zarządu, powinno określić w uchwale rodzaj zadania inwestycyjnego, okres jego realizacji oraz partycypację finansową działkowców ( w tym termin jej zapłaty). Podjęta zgodnie z prawem (w tym Statutem PZD), uchwała WZ ROD w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego w ROD jest wiążąca dla wszystkich działkowców. Oznacza to, że każdy działkowiec jest zobowiązany do uiszczenia przyjętych w uchwale opłaty, niezależnie od tego , czy jest zainteresowany korzystaniem z infrastruktury ogrodowej objętej inwestycją, czy też nie. Inwestycja ogrodowa jest bowiem budowana w interesie ogółu działkowców oraz przyszłych pokoleń. To, że dany działkowiec nie chce dziś korzystać z danej inwestycji. Dzięki przepisom prawnym obowiązującym w PZD będzie miał możliwość skorzystania z takiego rozwiązania.