Informacje dla nowych działkowców

Każdy nowy Działkowicz zakupując prawo do użytkowania działki powinien zawrzeć umowę z poprzednim użytkownikiem (wzory dostępne w zakładce Prawo  –  druki) . Na umowie podpisy obydwu stron powinny być potwierdzone notarialnie.

Do Zarządu należy złożyć kopię umowy zakupu prawa do działki – podpisy potwierdzone notarialnie

  • deklaracja członkowska nowego działkowicza
  • wniosek zbywającego działkę
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego

Należy dokonać wpłaty wpisowego w wysokości 705 zł. ( siedemset pięć zł.) na rachunek bankowy ogrodu: Rodzinne Ogródy Działkowe „Semafor” Olsztyn ul. Krasickiego b/n skr. poczt. 838 W-MBS Olsztyn nr rachunku 54 8858 0001 2001 0026 9058 0501 na wpłacie musi być numer działki.