Walne Zebranie Sprawozdawcze 2022 r.

W dniu 09 kwietnia 2022 r. w Klubie „Akces” w Olsztynie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2021.

Na spotkanie przybyło bardzo mała ilość naszych Działkowców w łącznej liczbie 53  na ogólną ilość 585. Spotkanie rozpoczęło się w drugim terminie z uwagi na małą frekwencję ok.9,4 %. Rozpoczęło się w II terminie o godzinie 10.30.

Na przewodniczącego zebrania wybrano : Krzysztofa Wądołowskiego

Protokolantka : Krystyna Jakubowska.

Prezes Stanisław Maciej Pernak przywitał działkowców i przedstawił przedstawicielkę PZD Okręgu Warmińsko-Mazurskiego p. Barbarę Seroka-Piotrowską

Odczytany i zatwierdzony został porządek zebrania i regulamin – przyjęto jednogłośnie. 

Wybrano Komisję Mandatową w składzie:

  • Agnieszka Waleriańska

  • Radosław Hundert

Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

  1. Barbara Strzyż

  2. Elżbieta Czamajło

  3. Mieczysław Niewiero

Komisję wybrano jednogłośnie. 

Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za rok  2021 przedstawił Prezes ROD Stanisław Maciej Pernak, finansowe za rok 2021 przedstawiła księgowa Iwona Schmidt.

Komisja Mandatowa na podstawie listy obecności stwierdziła, że na 585 członków zwyczajnych w zebraniu uczestniczyło 53 działkowiczów co stanowi 9,06%  i zgodnie z paragrafem 61 ust.2 Statutu PZD Walne Zebranie jest prawomocne i w drugim terminie może podejmować uchwały niezbędne do funkcjonowania ogrodu.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021 przedstawił Mieczysław Niewiero,                   ocenił działalność Zarządu i wnioskował o przyjęcie sprawozdania.

Rozpoczęła się dyskusja:

Działkowcy pytali się o dokładne rozliczenie wywozu śmieci, segregację, o pojemniki na odpady „BIO”, otwieranie bramy wjazdowej, zakup rębaka, prawo własności zabudowań. Na pytania odpowiadali Prezes ROD, księgowa, W siedzibie Zarządu w terminie obowiązującym  można było zapoznać się z dokumentacją na Walne Zebranie.

Głosowania:

Przyjęto sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2021- jednogłośnie

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 – jednogłośnie

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021 – jednogłośnie.

Prezes ROD przedstawił projekt Planu Pracy i Preliminarza na rok 2021 Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła w/w propozycje.

Dyskusja: 

Działkowcy pytali o bieżące remonty, wymianę sieci wodociągowej, czyszczenie rowu melioracyjnego, o żywopłoty, budowę Siedziby Zarządu ROD. 

Sekretarz Komisji Uchwał i Wniosków Barbara Strzyż przedstawił wnioski i uchwały, które wpłynęły i zostały przegłosowane:

o otwieraniu bramy w czwartek i sobotę – zatwierdzony

o zakup rębaka –  nie zatwierdzony

o ustawienie kontenerów na zielone odpady „BIO”(za dodatkową opłatą) – nie zatwierdzony.

Podjęto szereg uchwał związanych z działalnością Zarządu i Ogrodu:                                                         1. uchwała nr. 1/2022        –   zatwierdzenia sprawozdania z dział. Zarządu za 2021 roku,                     2. uchwała nr.  2/2022       –  zatwierdzenie sprawozdania finansowego,                                                   3. uchwała nr.  3/2022       –  Działalności Komisji Rewizyjnej w 2021 rok                                                 4. uchwała nr.  4/2022       –  Opłata ogrodowa – wodna na 2022 rok                                                         5. uchwała nr.  5/2022       –  Opłata ogrodowa – za śmieci na 2022 rok                                                     6. uchwała nr. 6/2022         –  Opłaty ogrodowa – za 1 m2  na 2022 rok                                                       7. uchwała nr. 7/2022       –  Opłata ogrodowa – energetyczna na 2022 rok                                               8. uchwała nr. 8/2022       –  Zatwierdzenia opłaty na Fundusz Rozwoju na 2022 rok.                           9. uchwała nr.  9/2022      –   Zwiększenie kwoty inwestycyjnej na budowę Siedziby ROD                  10. uchwała nr. 10/2022     –  w sprawie Dotacji z Funduszu Rozwoju ROD                                                11. uchwała nr. 11/222        –   Zatwierdzenia preliminarza na rok 2022                                                      12. uchwała nr. 12/2022    –   Zatwierdzenia Planu Pracy na 2022 r.                                                            13. uchwała nr. 13/2022 –   Remontów bram wjazdowych na teren ROD 

Poddane pod dyskusję były tematy:

        – otwierania bramy wjazdowej na teren ROD,                                                                                                  – postawienie kontenera na tzw. „zielone”,                                                                                                        – możliwości montażu dodatkowych kamer monitoringu,                                                                          – czyszczenia rowu odwadniającego na ter. ROD                                                                                            – możliwości zakupu rębaka,                                                                                                                                – sprawa żywopłotów na alejka ogrodu, 

                         Ustalono opłaty na rok 2022 (szczegóły w zakładce „opłaty”)         

 Zebranie w roku bieżącym odbyło się w dobrej  atmosferze, nie było kłótni a rzeczowa dyskusja.   Żałujemy tylko, że przybyło tak mało działkowców. Mamy nadzieję , że na następnym Zebraniu  a będzie to zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze frekwencja będzie większa a dyskusja jeszcze bardziej owocna. Wg oceny Zarządu oraz licznych opinii działkowców Walne Zebranie było rzeczowe i spełniło swoje zadanie.                                                                                                                                                                                                                                   

                                                      Zarząd ROD  „SEMAFOR”