Walne Zebranie Sprawozdawcze 2021 r.

W dniu 21 sierpnia 2021 roku na terenie Ogrodu Działkowego „Semafor” w Olsztynie odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze.

Rozpoczęło się w II terminie o godzinie 10.30.

Na przewodniczącego zebrania wybrano : Krzysztofa Wądołowskiego

Protokolantka : Krystyna Jakubowska.

Prezes Stanisław Maciej Pernak przywitał działkowców i przedstawił przedstawicielkę PZD Okręgu Warmińsko-Mazurskiego p. Bożenę Grabowską.

Odczytany i zatwierdzony został porządek zebrania i regulamin – przyjęto jednogłośnie.

Wybrano Komisję Mandatową w składzie:

 • Aleksander Szczechowicz
 • Agnieszka Szczechowicz

Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

 1. Barbara Strzyż
 2. Mieczysław Ramięga
 3. Roman Szwed

Komisję wybrano jednogłośnie.

Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za rok 2019 i 2020 przedstawił Prezes ROD Stanisław Maciej Pernak, finansowe za rok 2019 i 2020 przedstawiła księgowa Iwona Schmidt.

Komisja Mandatowa na podstawie listy obecności stwierdziła, że na 557 członków zwyczajnych w zebraniu uczestniczyło 101 działkowiczów co stanowi 18,1 % i zgodnie z paragrafem 61 ust.2 Statutu PZD Walne Zebranie jest prawomocne i w drugim terminie może podejmować uchwały niezbędne do funkcjonowania ogrodu.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019 i 2020 przedstawił Mieczysław Niewiero, ocenił działalność Zarządu i wnioskował o przyjęcie sprawozdania.

Rozpoczęła się dyskusja:

Działkowcy pytali się o dokładne rozliczenie wywozu śmieci, segregację, o pojemniki na odpady „BIO”, otwieranie bramy wjazdowej, zakup rębaka, o sposób wybierania Nowego Prezesa, prawo własności zabudowań.

Na pytania odpowiadali Prezes ROD, księgowa, przedstawicielka PZD OW-M.

W siedzibie Zarządu w dniu 5 sierpnia można było zapoznać się z dokumentacją i skorzystało z tego 2 osoby.

Poinformowano również, że można wziąć zaświadczenie o posiadaniu działki w R OD „Semafor” na terenie m. Olsztyna i wywieść odpady zielone bezpłatnie do miejsc wyznaczonych przez Urząd Miasta

Głosowania:

Przyjęto sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2019 i 2020- za 96, przeciw 4, wstrzymujący 1.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 i 2020 – za 96, przeciw 4, wstrzymujący 1.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 i 2020 – za 94, przeciw 7, wstrzymujący 0.

Prezes ROD przedstawił projekt Planu Pracy i Preliminarza na rok 2021.

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła w/w propozycje.

Dyskusja:

Działkowcy pytali o bieżące remonty, wymianę sieci wodociągowej, czyszczenie rowu melioracyjnego, o żywopłoty, koszt budowy Domu Działkowca.

Została powołana Komisja do spraw budowy Domu Działkowca.

W skład komisji weszli:

 1. Krystyna Sypniewska – dz.118/83
 2. Kazimierz Zybert – dz.404

Dokooptowano członków do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

W skład Zarządu wszedł:

 1. Aleksander Szczechowicz dz.340

Do Komisji Rewizyjnej :

 1. Barbara Strzyż dz. 69
 2. Elżbieta Czamajło dz.258 wybrano ich jednogłośni.

Sekretarz Komisji Uchwał i Wniosków Mieczysław Ramięga przedstawił wnioski i uchwały, które wpłynęły i zostały przegłosowane:

 1. o otwieraniu bramy w czwartek i sobotę – za 91, przeciw 10, wstrzymało się 0.
 2. o zakup rębaka – za 78, przeciw 22, 1 wstrzymujący się,
 3. ustawienie kontenerów na zielone odpady „BIO”(za dodatkową opłatą) – nie przeszedł,
 4. ustawieni dodatkowych kontenerów na śmieci – wniosek nie przeszedł,
 5. na początku każdego Walnego Zebrania mają być odczytywane uchwały zrealizowane i nie zrealizowane – przyjęto jednogłośnie,
 6. inwestycje do zaakceptowania przez wszystkich działkowców, nie tylko obecnych na zebraniu – nie przeszedł,
 7. wjazd na teren ogrodu przez niepełnosprawnych przez cały rok – nie przeszedł, a udostępniony jest wjazd w sezonie działkowym.

Podjęto uchwały:

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności i finansowej za rok 2019 i 2020, komisji Rewizyjnej, budowy Biura Zarządu ROD „Semafor” w latach 2021-2022, partycypacji działkowców w inwestycji budowy, zatwierdzenia powołania nowego członka Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, planu pracy na rok 2021, w sprawie preliminarza na rok 2021
w sprawie opłaty ogrodowej, terminu wnoszenia opłat, oraz otwierania bramy.

Na tym zebranie zakończono.

Wg oceny Zarządu oraz licznych opinii działkowców Walne Zebranie było rzeczowe i spełniło swoje zadanie informacyjne.

Do zobaczenia na kolejnym Walnym Zebraniu.